Thiết bị đóng cắt thông minh

  • Storage and Control Composition Intelligent Switchgear

    Thành phần lưu trữ và điều khiển Thiết bị đóng cắt thông minh

    Sử dụng sản phẩm Thiết bị đóng cắt thông minh loại ZZGC-HY là sản phẩm thiết bị đóng cắt có lưu trữ công tơ thủ công và truy xuất công tơ thủ công.Nó bao gồm tủ điều khiển và tủ lưu trữ.Một đơn vị điều khiển có thể quản lý tối đa ba tủ lưu trữ.Một tủ lưu trữ duy nhất có thể lưu trữ lên đến 72 công tơ một pha hoặc 40 công tơ ba pha.Một tủ điều khiển có thể được trang bị tối đa ba tủ lưu trữ, có thể lưu trữ tối đa 216 công tơ một pha hoặc 120 công tơ ba pha.Mỗi vị trí lưu trữ ...